Polski Fundusz Multimedialny

Grupa Holdingowa, czyli bezpieczna inwestycja

Zarządzanie organizacja, mówimy tu w dużym stopniu o spółkach i przedsiębiorstwach, jest niełatwym wyzwaniem dla każdego, kto chce zbudować prospektywny biznes. W kwestiach organizacyjnych napotykamy liczne wyzwania, które niejednokrotnie okazywały się zbyt duże dla młodych przedsiębiorców.

O prawie i obowiązkach, które spadają na barki właścicieli firm mówić można wiele i dużo jeszcze o tym napiszemy. Każdy obecny w biznesie ma swoje zdanie odnośnie tego, czy poziom wsparcia państwa dla przedsiębiorców jest wystarczający i czy w ogóle jest odczuwalny.

Ile to już razy słyszeliśmy głosy, że dla przedsiębiorców najważniejsze jest to, by prawo nie przeszkadzało. I na tym zakończymy krótki wstęp, gdyż dziś poruszamy istotny temat dla osób, które chcą inwestować w akcje spółek, a mianowicie opiszemy czym jest Grupa Holdingowa i jakie są jej zalety.

Czym jest Grupa Holdingowa?

Grupa Holdingowa to struktura biznesowa, w której jedna firma kontroluje i zarządza wieloma spółkami z różnych sektorów gospodarki. W skład Grupy Holdingowej wchodzą spółki z różnymi funkcjami, takimi jak spółki operacyjne zajmujące się produkcją czy usługami, spółki inwestycyjne zajmujące się lokowaniem kapitału oraz spółki zarządzające aktywami. Kluczową cechą Grupy Holdingowej jest to, że poszczególne spółki zachowują swoją niezależność, a jednocześnie korzystają z korzyści wynikających ze współpracy w ramach holdingu.

Grupa Holdingowa – geneza

Grupy kapitałowe, czyli holdingowe to ciekawy i jeden z bardziej rozwijających się sektorów zarządzania i biznesu. Co ciekawe, analizując jakiś podmiot holdingowy, możemy podjąć analizy na wielu różnych poziomach. Zaczynając od efektywności tego typu organizacji całościowo, jak i efektywności podmiotów, które wchodzą w skład takiego kolektywu.

W Polsce grupy holdingowe zaczęły się pojawiać w latach 90 i na początku XXI wieku. Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę naszą historię i lata PRL. Z przejściem na system demokratyczny, otworzyliśmy sobie drogę do budowania kapitału spółek, w tym także spółek kapitałowych.

Początkowo grupy kapitałowe odnosiły się do przedsiębiorstw państwowych, lub przedsiębiorstw prywatyzowanych, natomiast rozwój gospodarczy i wejście pokolenia nowych, młodych polskich spółek, umożliwiło wielu podmiotom do tworzenia grup holdingowych.

Cel grupy holdingowej

Nie musimy zbytnio się zastanawiać, by znaleźć główny powód powstawania kolektywów spółek. Chodzi o maksymalizację zysków i zwiększenie potencjału inwestycyjnego. Ale z uwagi na różne specyfiki spółek matek oraz spółek córek możemy wyróżnić kilka ogólnych, możliwych do dopasowania celów.

Cele ekonomiczne, takie jak osiągnięcie efektów synergii,

Cele rynkowe, inaczej poprawienie pozycji konkurencyjnej na rynku,

Cele kierownicze, lepsze zarządzanie i wykorzystanie potencjału spółek,

Cele operacyjne, między innymi takie jak wspólną realizację badań rozwojowych,

Cele finansowe, inaczej optymalizacja wykorzystania środków finansowych.

Zalety Holdingu

Holding składa się z minimum 2 podmiotów i ma na celu maksymalizację ich zysków. W rytm zasady – w grupie raźniej. Co ciekawe, każdy podmiot zachowuje odrębność prawną. Istotną rolą w holdingu jest podział ról podmiotów – jeden staje się podmiotem dominującym, z kolei reszta stają się podmiotami kontrolowanymi.

O holdingu mówimy wówczas, gdy organizacja uzależniająca ma minimum 50% kapitału akcyjnego lub udziałów w spółce zależnej. Spółka dominująca to spółka-matka, z kolei te kontrolowane nazywamy spółkami-córkami.

Niezaprzeczalną zaletą grupy holdingowej jest zwiększenie efektywności działania wszystkich spółek, dzięki skonsolidowanym zarządzaniu. To również obecność w wielu branżach, czyli dywersyfikacja źródeł przychodów dla inwestorów w daną grupą holdingową. Dodatkowo Grupa Holdingowa posiada wspólne zasoby i infrastrukturę, co umożliwia osiąganie większych efektów niż poszczególne spółki działające niezależnie. Gdy jedna spółka osiąga większe zyski, może wesprzeć inną spółkę, która znajduje się w trudniejszej sytuacji, co prowadzi do stabilności.

Grupy kapitałowe mogą przybrać postać koncernu operacyjnego, holdingu strategicznego lub finansowego. Możliwy jest także typ mieszany, gdzie występują cechy charakterystyczne dla dwóch typów lub wszystkich trzech.

Czym kierować się podczas wyboru grupy holdingowej?

  1. Stabilność finansowa: Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, ważne jest zrozumienie kondycji finansowej holdingu. Analiza bilansu, wyników finansowych oraz wskaźników zadłużenia pomoże ocenić zdolność holdingu do utrzymania się na rynku w przyszłości.
  2. Zarządzanie: Kompetencje zarządu i rady nadzorczej mają niebagatelne znaczenie. Dobrze zarządzana firma jest w stanie przewidzieć zmiany rynkowe i dostosować strategię w odpowiednim momencie.
  3. Historia sukcesów: Osiągnięcia holdingu są ważnym wskaźnikiem jego potencjału. Analiza poprzednich inwestycji oraz zdolności do generowania zysków pomaga zrozumieć, czy dotychczasowe decyzje przyniosły pożądane efekty.
  4. Działalność i branża: Wybierając Grupę Holdingową, warto zwrócić uwagę na profil jej działalności. Branże o przewidywalnym popycie, takie jak marketing, technologia czy energia odnawialna, zapewniają większą stabilność.

Rozwój grup Holdingowych może obejmować jedną z 4 dróg:

Poprzez wykup czy przejęcia,

Poprzez outsourcing,

Poprzez zakładanie nowych spółek,

Poprzez konsolidację właścicielską.

Inwestowanie w Grupę Holdingową to strategiczne rozwiązanie, które zapewnia nie tylko potencjał zysków, ale również szereg korzyści, w szczególności dla tych, którzy cenią stabilność finansową. Grupa Holdingowa oferuje pewność, której trudno oczekiwać od pojedynczych inwestycji.