Polski Fundusz Multimedialny

Finanse publiczne w świecie inwestycji

O Funduszach publicznych mówi się wiele. W świecie mediów to pojęcie pojawia się tak często, że dla wielu z nas te dwa słowa są już częścią naszej codzienności. Zastanowimy się nad tym czy faktycznie finanse publiczne są tak blisko nas, jak mogłoby się wydawać.

Warto na wstępie zerknąć na samą definicję finansów publicznych.

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych; 2) wydatkowanie środków publicznych; 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; 4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; 5) zarządzanie środkami publicznymi; 6) zarządzanie długiem publicznym; 7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Definicja wzięta ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. (link: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/782,pojecie.html?contrast=default )

Świat inwestycji a finanse publiczne

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011331480 ) możemy wgryźć się w warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa.

Co zatem podlega finansowaniu z budżetu państwa? Oto wypunktowane inwestycje, które zaliczają się do takiego grona:

 1. koszty budowy nowych obiektów budowlanych, określonych w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zwanych dalej “obiektami budowlanymi”,
 2. zakup obiektów budowlanych,
 3. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych,
 5. koszty transportu i montażu oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środków trwałych do używania,
 6. koszty przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektów budowlanych i innych środków trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 7. koszty przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 6, w tym w szczególności koszty opracowania programu inwestycji i pozostałej dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych, dotyczących tych inwestycji,
 8. zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
 1. ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych – bez względu na ich wartość,

9) inne koszty, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu ze środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje.*

Źródło: Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Są liczne zasady i przepisy, które inwestycja musi spełnić, by uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa. Warto jednak sięgać po pomoc państwa, to w końcu środki, które służą temu, by rozwinąć biznes.

Popularny program rządowy i dofinansowania

Jednym z najbardziej popularnych programów rządowych, które dodatkowo pozytywnie wpływają na aspekt społeczny i środowiskowy, jest program Mój prąd. Obecnie mamy edycję 4.0 programu, z której korzysta wiele Polek i Polaków.

Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w kraju. Mikroinstalacje prosumenckie stanowią spore wsparcie w osiąganiu przez Polskę celów klimatycznych. Dodatkowo program ma na celu zwiększenie autokonsumpcji poprzez magazynowanie energii, a także zwiększenie efektywnego zarządzania energia na terenie Polski.

Dotacje można uzyskać na:

 • zakup paneli fotowoltaicznych
 • montaż paneli fotowoltaicznych i niezbędnych urządzeń,
 • zakup urządzeń, które służą do magazynowania energii lub ciepła,
 • montaż urządzeń do magazynowania energii i ciepła,
 • zakup systemu do zarządzania wytworzoną energią,
 • instalację systemu do zarządzania wytworzoną energią.

Poziomy dofinansowania:

 • 6 000 złotych na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW,
 • 7 000 złotych na inwestycję w fotowoltaikę i jednocześnie inne elementy (czyli np. dofinansowanie mikroinstalacji i magazynu energii elektrycznej)
 • 16 000 złotych na magazyn energii elektrycznej o mocy od 2 kW,
 • 5 000 złotych na magazyn energii cieplnej,
 • 3 000 złotych na system zarządzania energią,
 • 3 000 złotych dofinansowania do HEMS/EMS pod warunkiem zakupu magazynu ciepła/energii.

PDEoze PV, spółka wchodząca w skład Grupy Holdingowej Polskiego Funduszu Multimedialnego, jest jednym z wiodących podmiotów w sektorze OZE. Dzięki naszym partnerom z PDEoze, wiele rodzin zamontowało już mikroinstalacje fotowoltaiczne, korzystając z dofinansowania z budżetu państwa.

Podsumowanie

Niewątpliwym jest to, że korzystanie ze wsparcia z budżetu państwa jest bardzo dobrą decyzją dla każdego inwestora, ale także dla końcowych użytkowników, jak w przypadku programu Mój prąd. To środki, które zostały wydzielone w ustawie budżetowej na dany rok, lub okres, wspierające właśnie inwestycje.

Korzystanie ze wsparcia rządowego to rozsądna decyzja. Niezależnie od sektora, w którym rozwijamy swój biznes, znajomość programów i możliwych dofinansowań jest po prostu dobrym zarządzaniem i przygotowaniem do świata biznesu. O niektórych programach będziemy szerzej mówić na łamach naszej strony.

Sprawdź poprzedni artykuł, czym jest grupa holdingowa. https://pfmsa.pl/grupa-holdingowa-czyli-bezpieczna-inwestycja/