Polski Fundusz Multimedialny

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Polityka informacyjna spółki opiera się na efektywności i przejrzystości. Wykorzystuje tradycyjne oraz nowoczesne – z zapewnieniem bezpieczeństwa i szybkości – metody komunikacji z inwestorami i analitykami w celu zapewnienia pełnego dostępu do informacji.

*Obrady walnego zgromadzenia nie podlegają upublicznienia na stronie oraz transmisji internetowej.

Jawny dostęp do informacji, które są niezbędne potencjalnym inwestorom do oceny sytuacji i perspektyw spółki. Wśród informacji wyróżniony zostaje sposób funkcjonowania spółki oraz jej struktura.

 • Działalność spółki i podstawowe informacje
 • Opis i charakter działalności spółek wchodzących w skład Grupy Holdingowej, wyszczególnienie działalności przynoszących największy przychód
 • Opis sektora gospodarki, w którym spółka jest obecna. Określenie pozycji spółki.
 • Życiorys zawodowy każdego z członków zarządu
 • Informacje o powiązaniach i relacjach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu
 • Dokumenty korporacyjne
 • Najważniejsze punkty planu strategicznego spółki
 • Prognozy wyników finansowych, korekty prognoz na bieżący rok
 • Strukturę akcjonariatu – wskazanie akcji w wolnym obrocie oraz głównych akcjonariuszy
 • Kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie
 • Raporty okresowe i bieżące
 • Kalendarz z uwzględnieniem dat walnych zgromadzeń, publikacji raportów oraz spotkań z inwestorami
 • Informacje o zdarzeniach korporacyjnych, w tym o wypłatach dywidendy
 • Pytania i odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
 • Informacje o zmianach dat walnych zgromadzeń wraz z powodem i nową datą
 • Szczegółowe informacje na temat Autoryzowanego Doradcy, z którym spółka podpisała umowę
 • Istotne informacje o Animatorze Akcji Emitenta
 • Dokument informacyjny spółki
 • Zamieszczone informacje są w formie jasnej i przejrzystej. Spółka aktualizuje informację niezwłocznie.

Istotne informacje o działalności spółki oraz raporty okresowe publikowane są w języku polskim.

Obecnie spółka nie wykorzystuje indywidualnej sekcji na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Wyczerpujący i kompleksowy dostęp do informacji znajduje się w zakładce „Relacje Inwestorskie” na stronie www.pfmsa.pl

Wyznaczona przez spółkę osoba odpowiedzialna osoba, utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy.

Autoryzowany Doradca otrzymuje niezwłocznie informacje z ramienia spółki, jeżeli w tej nastąpi istotne zdarzenie dla wykonywania obowiązków Doradcy.

Autoryzowany Doradca ma dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania jego obowiązków.

 • Publikuje informacje o łącznej wysokości wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej
 • Nie publikuje informacji o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy.

W walnym zgromadzeniu uczestniczą członkowie zarządu oraz rady nadzorczej w składzie, który umożliwia na udzielnie wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi na zadanie pytania podczas zgromadzenia.

Przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą spółka organizuje publicznie dostępne spotkania z inwestorami, analityka i mediami. Spotkania organizowane są co najmniej 2 razy w roku.

W terminie, który umożliwia podjęcie decyzji inwestycyjnej spółka zobowiązana jest sprecyzowanie ceny emisyjnej lub procesu jej ustalenia przed dniem wyznaczenia prawa poboru. Proces precyzowania ceny emisyjnej może zostać ustalony przez organ do tego upoważniony.

Spółka zobowiązuje się zachować niezbędny odstęp czasowy pomiędzy uchwałami walnego zgromadzenia, które powodują istotne zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy bezpośrednio związane z tymi w/w zdarzeniami.

Spółka zobowiązana jest do ustalania dat praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. Dywidendy są wypłacane w okresie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. W innym wypadku wymagane jest uzasadnienie.

W razie konieczności spółka zobowiązana jest, aby uchwała walnego zgromadzenia, dotykająca sprawy wypłaty dywidendy warunkowej zawierała warunki, których dopełnienie nastąpi w przed dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Wszystkie najbardziej istotne informacje spółki publikowane są w raportach kwartalnych oraz rocznych. Raporty pokazują pełną sytuację spółki oraz jej kondycję finansową.

W przypadku naruszenia obowiązku informacyjnego opisanego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu spółka bez zwłoki opublikuje informację, tłumaczącą zaistniałą sytuację.

 • Statut i dokumenty spółki – Zamieszczamy wszystkie istotne regulaminy, statuty, sprawozdania.